%
26. mája 2018

Terminológia stavebných výrobkov

V článku 2 CPR sú uvedené do platnosti nové definície vzťahujúce sa k stavebným výrobkom, ich charakteristikám a vlastnostiam, k technickým špecifikáciám, uvádzaniu výrobkov na trh atď.

Terminológia a definície:


Stavebný výrobok

Je každý výrobok alebo každá zostava, ktoré sú vyrobené a uvedené na trh na trvalé zabudovanie v stavbách alebo ich častiach a ktorých parametre vplývajú na parametre stavieb, pokiaľ ide o základné požiadavky na stavby.

Zostava

Je stavebný výrobok uvedený na trh jedným výrobcom ako súprava aspoň dvoch oddelených zložiek, ktoré sa musia zložiť, aby sa mohli zabudovať do stavby.

Stavby

Sú budovy a inžinierske stavby.

Uvedenie na trh

Je prvé sprístupnenie stavebného výrobku na trhu Únie.

Sprístupnenie na trhu

Je každá dodávka stavebného výrobku na distribúciu alebo použitie na trhu Únie v priebehu obchodnej činnosti za úhradu alebo bezodplatne.

Typ výrobku

Je súbor reprezentatívnych úrovní alebo tried parametrov podstatných vlastností stavebného výrobku vyrobeného za použitia určitej kombinácie surovín alebo iných prvkov v osobitnom výrobnom procese.

Harmonizované technické špecifikácie

Sú harmonizované normy a európske hodnotiace dokumenty.

Európsky hodnotiaci dokument

Je dokument prijatý organizáciou orgánov technického posudzovania na účely vypracovávania európskych technických posúdení.

Európske technické posúdenie

Je zdokumentované posúdenie parametrov podstatných vlastností stavebného výrobku v súlade s príslušným európskym hodnotiacim dokumentom.

Zamýšľané použitie

Je zamýšľané použitie stavebného výrobku, ako je vymedzené v uplatnenej harmonizovanej technickej špecifikácii.

Špecifická technická dokumentácia

Je dokumentácia, ktorou sa preukazuje, že metódy v rámci uplatniteľného systému na posudzovanie a overovanie nemennosti parametrov sa nahradili inými metódami, a to pod podmienkou, že výsledky, ku ktorým sa týmito inými metódami dospelo, sú rovnocenné výsledkom dosiahnutým skúšobnými metódami podľa zodpovedajúcej harmonizovanej normy.

Hospodársky subjekt

Je výrobca, dovozca, distribútor alebo splnomocnený zástupca.

Výrobca

Je každá fyzická alebo právnická osoba, ktorá vyrába stavebný výrobok alebo ktorá dáva takýto výrobok navrhnúť alebo vyrobiť a uvádza ho na trh pod svojím menom alebo ochrannou známkou.

Dovozca

Je každá fyzická osoba s pobytom v Únii alebo právnická osoba so sídlom v Únii, ktorá uvádza stavebný výrobok z tretej krajiny na trh Únie.

Distribútor

Je každá fyzická alebo právnická osoba v dodávateľskom reťazci, ktorá nie je výrobcom ani dovozcom a ktorá sprístupňuje stavebný výrobok na trhu.

Splnomocnený zástupca

Je každá fyzická osoba s pobytom v Únii alebo právnická osoba so sídlom v Únii, ktorá dostala písomné splnomocnenie od výrobcu vykonávať v jeho mene konkrétne úlohy.

Stiahnutie z trhu

Je každé opatrenie, ktorého cieľom je zabrániť, aby sa stavebný výrobok v dodávateľskom reťazci sprístupnil na trhu.

Životný cyklus

Sú za sebou nasledujúce a navzájom prepojené fázy existencie stavebného výrobku, od zaobstarania suroviny alebo získania z prírodných zdrojov až po konečnú likvidáciu.

Systém riadenia výroby

Je zdokumentovaná nepretržitá vnútorná kontrola výroby vo výrobnom závode v súlade s príslušnými harmonizovanými technickými špecifikáciami. 

Termíny:


Posudzovanie a overovanie nemennosti parametrov

Tento termín nahradil termín Preukazovanie zhody“.

Systém posudzovania a overovania nemennosti parametrov

Tento termín nahradil termín „Systém preukazovania zhody“.

Vyhlásenie o parametroch

Tento termín nahradil termín „Vyhlásenie zhody“.

Európske technické posúdenie

Tento termín nahradil termín „Európske technické osvedčenie“.

Certifikát o nemennosti parametrov výrobku

Tento termín nahradil termín „Certifikát zhody“.

Certifikát systému riadenia výroby

Tento termín nahradil termín „Certifikát systému vnútropodnikovej kontroly“.

SK technické posúdenie

Tento termín nahradil termín „Technické osvedčenie“.

Určenie typu výrobku

Tento termín nahradil termín „Počiatočná skúška typu“.