%
26. mája 2018

Zavádzanie systémov riadenia výroby pri výrobe stavebného výrobku

Zavádzanie systémov riadenia výroby:
  • vypracovanie príručky kvality systému riadenia výroby
  • vypracovanie súvisiacej dokumentácie
  • zavedenie do praxe
  • udržiavanie a správa dokumentácie

Mať zavedený systém riadenia výroby pri výrobe stavebného výrobku vyplýva pre výrobcu zo zákona. Pri vypracovávaní sa postupuje v súlade s príslušnými technickými špecifikáciami platnými pre vyrábaný výrobok. Základným dokumentom systému riadenia výroby je príručka kvality, kde je stanovená politika firmy a ciele a tiež zodpovednosti, právomoci a vzájomné vzťahy medzi všetkými pracovníkmi riadiacimi, vykonávajúcimi alebo preverujúcimi činnosti ovplyvňujúce kvalitu. Súvisiacou dokumentáciou sú všetky predpisy a postupy, v ktorých sú detailne popísané pracovné, kontrolné a skúšobné postupy podľa charakteru výroby a výrobku. V procese výroby je dôležité, aby každá vzniknutá nekvalita bola identifikovaná, zaznamenaná a mala spätnú väzbu na zabránenie opakovaného výskytu.

Systém riadenia výroby Vám nastavíme tak, aby bol jednoduchý, efektívny a spoľahlivý pre trvalé dodržiavanie Vami deklarovanej kvality produkcie.