%
26. mája 2018

Posudzovanie parametrov stavebných výrobkov

Posudzovanie a overovanie nemennosti parametrov stavebných výrobkov:
  • zabezpečenie procesu certifikácie výrobku
  • zabezpečenie procesu certifikácie systému riadenia výroby
  • zabezpečenie procesu SK technického posudzovania
  • vypracovanie súvisiacej technickej dokumentácie
  • príprava na počiatočnú inšpekciu
  • vypracovanie vyhlásenia o parametroch
  • označenie výrobkov CE
  • vymedzenie povinností hospodárskeho subjektu po ukončení konania

Posudzovanie parametrov sa uplatňuje pre všetky produkty, ktoré spadajú pod definíciu stavebného výrobku a teda vplývajú na základné požiadavky stavieb, ako sú mechanická odolnosť a stabilita, požiarna bezpečnosť, hygiena, ochrana zdravia a životného prostredia, bezpečnosť pri jej užívaní, energetická úspornosť a ochrana tepla a udržateľné využívanie prírodných zdrojov. Legislatíva rieši podmienky uvádzania stavebných výrobkov na trh, zaradenie do určených systémov kontroly, metódy posudzovania a overovania parametrov a systému riadenia výroby s technickými špecifikáciami a označovanie stavebných výrobkov. Označenie CE je potvrdením, že stavebný výrobok je vhodný na deklarované použitie v zmysle platnej európskej legistatívy. V príprade, že pre daný výrobok neexistuje európska špecifikácia, posudzovanie parametrov sa realizuje SK technickým posúdením na národnej úrovni. Posudzovanie parametrov vykonávajú výrobcovia a autorizované osoby.

V rámci procesu posudzovania a overovania nemennosti parametrov Vám stanovíme správny postup a zabezpečíme vydanie potrebných dokladov, aby ste mohli Vaše výrobky legálne a bezpečne umiestňovať na trhy Európskeho hospodárskeho priestoru.