%
26. mája 2018

Metrológia v procese výroby stavebných výrobkov

Metrológia:
  • návrh vhodných meradiel a meracích zariadení v procese výroby a kontroly kvality
  • zabezpečenie úradného overenia resp. kalibrácie meradiel
  • vypracovanie metrologického poriadku

Každá firma, ktorá vyrába stavebný výrobok musí zabezpečiť jednotnosť a správnosť meradiel a merania a je povinná vytvoriť metrologické predpoklady na zabezpečenie ochrany spotrebiteľa, ochrany zdravia, životného prostredia a bezpečnosti pri práci. Meracie a skúšobné zariadenia musia zaručiť správne výsledky merania v daných pracovných podmienkach, počas celej doby používania a v hranici dovolených chýb. Cieľom je zabezpečiť dôveryhodnosť výsledkov meraní. Táto povinnosť vyplýva zo zákona o metrológii.
Základným dokumentom v rámci systému riadenia výroby je metrologický poriadok ako interná smernica, ktorá obsahuje špecifikácie typov meradiel, spôsob dokumentácie a evidencie výsledkov, spôsobilosť meradiel, spôsoby metrologickej kontroly a pravidlá pre ich používanie.

V rámci našej činnosti Vám navrhneme správne typy meradiel, zabezpečíme ich úradné overenie resp. kalibráciu a vypracujeme potrebnú dokumentáciu.