%
26. mája 2018

Licencie na vykonávanie špeciálnych stavebných prác

Licencie na vykonávanie zatepľovania obvodových plášťov budov a izolácií plochých striech:
  • príprava dokumentácie k žiadostiam (organizačný poriadok, príručka kvality, technologický predpis atď.)
  • príprava podkladov k inšpekcii v zmysle STN 73 2901
  • evidencia a riešenie nápravných opatrení
  • udržiavanie a správa dokumentácie

Licencie sa udeľujú v súlade s internými smernicami akreditovaného inšpekčného orgánu. Normatívnymi dokumentmi sú projekty a technické špecifikácie pre jednotlivé komponenty. Vlastniť licenciu na vykonávanie týchto stavebných prác nie je povinné. Držiteľ licencie však týmto dokumentom preukazuje svoju spôsobilosť na vykonávanie špeciálnych stavebných prác, ktorých kvalita spolu s použitými (overenými) zložkami daného systému fasády alebo strechy garantuje projektované parametre a životnosť diela.

Na základe požiadavky Vám navrhneme systém, vypracujeme potrebnú dokumentáciu, zaškolíme personál a komunikáciou s inšpekčným orgánom zabezpečíme získanie licencie.