%
23. júna 2018

Nariadenie EÚ, zákon o stavebných výrobkoch, vyhláška


Nariadenie EÚ:

NARIADENIE EURÓPSKEHO PARLAMENTU A RADY (EÚ) č. 305/2011, ktorým sa ustanovujú harmonizované podmienky uvádzania stavebných výrobkov na trh a ktorým sa zrušuje smernica Rady 89/106/EHS. 

Nariadenie má skratku CPR (Construction Products Regulation) a je v celom svojom rozsahu záväzné a priamo uplatniteľné vo všetkých členských štátoch od 1.7.2013, kedy nahradilo SMERNICU RADY 89/106/EHS CPD (Construction Products Directive) o zbližovaní právnych predpisov a administratívnych opatrení členských štátov týkajúcich sa stavebných výrobkov v znení smernice Rady 93/68/EHS týkajúcej sa pravidiel uvádzania stavebných výrobkov na trh. Pretože sa jedná o nariadenie, má prednosť pred vnútroštátnym právnym predpisom.

Zákon o stavebných výrobkoch:


ZÁKON č. 133/2013 Z.z. o stavených výrobkoch a o zmene a doplnení niektorých zákonov 

VYHLÁŠKA č. 162/2013 Z.z., ktorou sa ustanovuje zoznam skupín stavebných výrobkov a systémy posudzovania parametrov